664da8dbf1610

664da8dbf1610 [END]

 

Guestcm827 vs Guestcm6437

22-05-2024 15:12:11 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này