Xem lại các ván đấu

5db937998694c
5db937998694c [END]

Guestcm4178 vs Guestcm9808

30-10-2019 >> RED-WIN

5db93759213bd
5db93759213bd [END]

Guestcm4178 vs Guestcm9808

30-10-2019 >> BLACK-WIN

5d77c5335d0b1
5d77c5335d0b1 [END]

Guestcm2642 vs Guestcm8798

10-09-2019 >> RED-WIN

5d0b376cc1f8a
5d0b376cc1f8a [END]

Guestcm6095 vs Guestcm3645

20-06-2019 >> RED-WIN

5cd50060a8cc2
5cd50060a8cc2 [END]

NGUYEN HOAN vs Guestcm813

10-05-2019 >> DRAW-GAME

5cd28c3c0be66
5cd28c3c0be66 [END]

Mai Hoa vs NGUYEN HOAN

08-05-2019 >> RED-WIN

5cd286825e11b
5cd286825e11b [END]

Mai Hoa vs NGUYEN QUOC HOA

08-05-2019 >> BLACK-WIN

5cd283bf0a9de
5cd283bf0a9de [END]

Mai Hoa vs NGUYEN QUOC HOA

08-05-2019 >> BLACK-WIN

5cd0f11f99f4b
5cd0f11f99f4b [END]

Mai Hoa vs NGUYEN HOAN

07-05-2019 >> BLACK-WIN

5caae33af3606
5caae33af3606 [END]

Guestcm8013 vs Guestcm930

08-04-2019 >> BLACK-WIN

5caae1e3a4a25
5caae1e3a4a25 [END]

Guestcm8080 vs Guestcm6910

08-04-2019 >> BLACK-WIN

Trong tuần