Xem lại các ván đấu

5eaa1dafe7ffb
5eaa1dafe7ffb [END]

Guestcm5663 vs Guestcm4963

30-04-2020 >> RED-WIN

5eaa1c256e3be
5eaa1c256e3be [END]

Guestcm1957 vs Guestcm5663

30-04-2020 >> BLACK-WIN

5ea7fd2a9d53a
5ea7fd2a9d53a [END]

Guestcm6073 vs Guestcm6840

28-04-2020 >> DRAW-GAME

5ea7fb75baef3
5ea7fb75baef3 [END]

Guestcm8688 vs Guestcm3078

28-04-2020 >> BLACK-WIN

5ea7f0c61618c
5ea7f0c61618c [END]

Guestcm5952 vs Guestcm473

28-04-2020 >> DRAW-GAME

5ea7f058cccb3
5ea7f058cccb3 [END]

Guestcm5952 vs Guestcm473

28-04-2020 >> RED-WIN

5ea7e9a4be3d2
5ea7e9a4be3d2 [END]

Guestcm1061 vs Guestcm4534

28-04-2020 >> DRAW-GAME

5ea7e936eb717
5ea7e936eb717 [END]

Guestcm1061 vs Guestcm494

28-04-2020 >> DRAW-GAME

5ea7dafbe69d7
5ea7dafbe69d7 [END]

Guestcm428 vs Guestcm2860

28-04-2020 >> RED-WIN

5ea7da97c45ac
5ea7da97c45ac [END]

Guestcm428 vs Guestcm2860

28-04-2020 >> DRAW-GAME

5ea7d878c3298
5ea7d878c3298 [END]

Guestcm6716 vs Guestcm4165

28-04-2020 >> DRAW-GAME

5ea7ccebc8159
5ea7ccebc8159 [END]

Guestcm4534 vs Guestcm3244

28-04-2020 >> DRAW-GAME

5ea7c60b3b9a5
5ea7c60b3b9a5 [END]

Guestcm2703 vs Guestcm7040

28-04-2020 >> DRAW-GAME

5ea7bec3c1f77
5ea7bec3c1f77 [END]

vs Guestcm2333

28-04-2020 >> BLACK-WIN

5ea7be79ce413
5ea7be79ce413 [END]

Guestcm7174 vs Guestcm3741

28-04-2020 >> BLACK-WIN

5ea7bb889f343
5ea7bb889f343 [END]

Guestcm3888 vs Guestcm3190

28-04-2020 >> BLACK-WIN

5ea7bab3be8b6
5ea7bab3be8b6 [END]

Guestcm3888 vs Guestcm4669

28-04-2020 >> BLACK-WIN

5e26bd722f188
5e26bd722f188 [END]

Guestcm7504 vs

21-01-2020 >> RED-WIN

5e26bbaea0d6c
5e26bbaea0d6c [END]

Guestcm7504 vs Guestcm7981

21-01-2020 >> DRAW-GAME

5db937cb85a0b
5db937cb85a0b [END]

Guestcm4178 vs Guestcm3719

30-10-2019 >> RED-WIN

Trong tuần