657c6e9549695

657c6e9549695 [END]

 

vs

15-12-2023 22:19:49 >> CLOSE

Array

Các bàn thuộc thế cờ này