655f228baf042

655f228baf042 [END]

 

vs

23-11-2023 16:59:39 >> CLOSE

Array

Các bàn thuộc thế cờ này