Guestcm776

Guestcm776

  • 0

Những trận đấu Guestcm776 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
664c57a41a9bc 664c57a41a9bc 0 0 1200/240/03 Guestcm776(0) Guestcm4168(0) RED-WIN END