118227181793690401956

Nguyen Nguyen

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Nguyen Nguyen tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
62b4314b9a45d 62b4314b9a45d 0 0 1200/240/03 () 118227181793690401956(1000) CLOSE END
62b4310803927 62b4310803927 0 0 1200/240/20 118227181793690401956(1000) 114211513200412630377(1000) CLOSE END