3184672195092111

Pi Pitago

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Pi Pitago tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái