Thế cờ Trường 12vbn

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ Trường 12vbn

Cầm quân Đỏ thắng: 17

Cầm quân Xanh thắng: 1

Tổng lượt chơi: 87

Upload ngày: 10-07-2024

Level: 5