Thế cờ 111

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 111

Cầm quân Đỏ thắng: 1

Cầm quân Xanh thắng: 7

Tổng lượt chơi: 45

Upload ngày: 03-04-2024

Level: 1