Thế cờ 65ca197a0bb55

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 65ca197a0bb55

Cầm quân Đỏ thắng: 17

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 51

Upload ngày: 12-02-2024

Level: 1