Thế cờ 65c9d6c93dd5d

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 65c9d6c93dd5d

Cầm quân Đỏ thắng: 0

Cầm quân Xanh thắng: 5

Tổng lượt chơi: 34

Upload ngày: 12-02-2024

Level: 5