Thế cờ 65c8e86792c5e

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 65c8e86792c5e

Cầm quân Đỏ thắng: 15

Cầm quân Xanh thắng: 2

Tổng lượt chơi: 84

Upload ngày: 11-02-2024

Level: 1