Thế cờ Thế cờ tan vui

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ Thế cờ tan vui

Khanh

Cầm quân Đỏ thắng: 0

Cầm quân Xanh thắng: 3

Tổng lượt chơi: 32

Upload ngày: 21-11-2023

Level: 5