Thế cờ 64700c23ce960

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 64700c23ce960

Cầm quân Đỏ thắng: 1

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 29

Upload ngày: 26-05-2023

Level: 1