Thế cờ 6414779854d8c

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 6414779854d8c

Cầm quân Đỏ thắng: 9

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 25

Upload ngày: 17-03-2023

Level: 5