Thế cờ 62f89a4dd729d

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 62f89a4dd729d

Cầm quân Đỏ thắng: 10

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 26

Upload ngày: 14-08-2022

Level: 1