Thế cờ 60ffc8a007279

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 60ffc8a007279

Cầm quân Đỏ thắng: 6

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 15

Upload ngày: 27-07-2021

Level: 1