Thế cờ 5fff3e36172d3

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5fff3e36172d3

Cầm quân Đỏ thắng: 1

Cầm quân Xanh thắng: 1

Tổng lượt chơi: 20

Upload ngày: 14-01-2021

Level: 1