Thế cờ 655ac722344f8

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 655ac722344f8

Cầm quân Đỏ thắng: 1

Cầm quân Xanh thắng: 1

Tổng lượt chơi: 42

Upload ngày: 20-11-2023

Level: 1