Thế cờ 1065

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 1065

Lượt thắng: 1

Tổng lượt chơi: 1239

Upload ngày: 30-05-2019

Level: 1