60c2c5deb6b41

60c2c5deb6b41 [END]

 

vs

11-06-2021 09:09:34 >> CLOSE

Array

Các bàn thuộc thế cờ này