5db93759213bd

5db93759213bd [END]

 

Guestcm4178 vs Guestcm9808

30-10-2019 14:10:17 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này