5ccfc8b28e449

5ccfc8b28e449 [END]

 

Guestcm7623 vs 10210393504873383

06-05-2019 12:40:02 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này