5ccfc2bdcdc1b

5ccfc2bdcdc1b [END]

 

Guestcm7623 vs 10210393504873383

06-05-2019 12:14:37 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này