5ccc0d2c4fd69

5ccc0d2c4fd69 [END]

 

2366140413405747 vs hoan

03-05-2019 16:43:08 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này