5cca7f485edf1

5cca7f485edf1 [END]

 

Guestcm9394 vs 10210393504873383

02-05-2019 12:25:28 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này