5cca7b291003c

5cca7b291003c [END]

 

Guestcm9394 vs 10210393504873383

02-05-2019 12:07:53 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này