5caae33af3606

5caae33af3606 [END]

 

Guestcm8013 vs Guestcm9833

08-04-2019 12:59:22 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này