5ca4449e82b7b

5ca4449e82b7b [END]

 

Guestcm6395 vs 10210393504873383

03-04-2019 12:29:02 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này