5c81ff2554e85

5c81ff2554e85 [END]

 

Guestcm2051 vs Guestcm3313

08-03-2019 12:35:33 >> BLACK-WIN

Các bàn thuộc thế cờ này