Guestcm9808

Guestcm9808

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm9808 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5db937998694c 5db937998694c 0 0 Guestcm4178(992) Guestcm9808(1008) RED-WIN END
5db93759213bd 5db93759213bd 0 0 Guestcm4178(1000) Guestcm9808(1000) BLACK-WIN END