Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5caae33af3606 5caae33af3606 0 0 1200/240/03 Guestcm9833(1000) Guestcm930(1000) BLACK-WIN END