Guestcm8798

Guestcm8798

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm8798 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5d77c5335d0b1 5d77c5335d0b1 0 0 1200/240/03 Guestcm2642(1000) Guestcm8798(1000) RED-WIN END