Guestcm813

Guestcm813

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm813 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5cd50060a8cc2 5cd50060a8cc2 0 0 1200/240/03 nam(1015) Guestcm813(1000) DRAW-GAME END