Guestcm8063

Guestcm8063

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm8063 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5cda4ea1bc9f1 5cda4ea1bc9f1 0 0 1200/240/03 Guestcm8063(1000) 10210393504873383(1008) RED-WIN END