Guestcm7981

Guestcm7981

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm7981 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5e26bd722f188 5e26bd722f188 0 0 1200/240/20 Guestcm7504(1000) () RED-WIN END
5e26bbaea0d6c 5e26bbaea0d6c 0 0 1200/240/20 Guestcm7504(1000) Guestcm7981(1000) DRAW-GAME END