Guestcm7623

Guestcm7623

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm7623 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5ccfcb7eb1584 5ccfcb7eb1584 0 0 1200/240/03 Guestcm7623(1000) 10210393504873383(1008) BLACK-WIN END
5ccfc8b28e449 5ccfc8b28e449 0 0 1200/240/03 Guestcm7623(1000) 10210393504873383(1008) BLACK-WIN END
5ccfc2bdcdc1b 5ccfc2bdcdc1b 0 0 1200/240/03 Guestcm7623(1000) 10210393504873383(1008) BLACK-WIN END