Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5ca44bda6f7ea 5ca44bda6f7ea 0 0 1200/240/03 Guestcm6395(1000) 10210393504873383(1000) RED-WIN END
5ca4449e82b7b 5ca4449e82b7b 0 0 1200/240/03 Guestcm6395(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END
5ca443170bda4 5ca443170bda4 0 0 1200/240/03 Guestcm6395(1000) 10210393504873383(1000) BLACK-WIN END