Guestcm6095

Guestcm6095

  • 1008
  • 2
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm6095 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5d0b376cc1f8a 5d0b376cc1f8a 0 0 1200/240/03 Guestcm6095(1000) Guestcm3645(1000) RED-WIN END