Guestcm3719

Guestcm3719

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm3719 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5db937cb85a0b 5db937cb85a0b 0 0 1200/240/03 Guestcm4178(984) Guestcm3719(1000) RED-WIN END