Guestcm3645

Guestcm3645

  • 1000
  • 0
  • 0
  • 0

Những trận đấu Guestcm3645 tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5d0b376cc1f8a 5d0b376cc1f8a 0 0 1200/240/03 Guestcm6095(1000) Guestcm3645(1000) RED-WIN END