Những trận đấu tham gia:

Preview Ván Giải Loại Thời gian Cầm quân đỏ Cầm quân đen Kết quả Trạng thái
5c820210993eb 5c820210993eb 0 0 1200/240/20 Guestcm2051(1000) Guestcm3313(1000) BLACK-WIN END
5c81ff2554e85 5c81ff2554e85 0 0 1200/240/20 Guestcm2051(1000) Guestcm3313(1000) BLACK-WIN END