Thế cờ 6507c596c3cef

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 6507c596c3cef

Cầm quân Đỏ thắng: 6

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 0

Upload ngày: 18-09-2023

Level: 5