Thế cờ 65065868ac65f

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 65065868ac65f

Cầm quân Đỏ thắng: 8

Cầm quân Xanh thắng: 12

Tổng lượt chơi: 94

Upload ngày: 17-09-2023

Level: 5