Thế cờ 628b5443e02ec

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 628b5443e02ec

Cầm quân Đỏ thắng: 5

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 11

Upload ngày: 23-05-2022

Level: 1