Thế cờ Tàn số 142[chữ C]

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ Tàn số 142[chữ C]

Cầm quân Đỏ thắng: 1

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 5

Upload ngày: 22-05-2022

Level: 3