Thế cờ 60f7ded4043c4

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 60f7ded4043c4

Cầm quân Đỏ thắng: 4

Cầm quân Xanh thắng: 0

Tổng lượt chơi: 33

Upload ngày: 21-07-2021

Level: 3

  • > Nghĩa Lâm CNC:
  • > Nghĩa Lâm CNC: đơn gian
  • > Nghĩa Lâm CNC: 1: red (e3 - d3) 2: black (e1 - d2) 3: red (d3 - d2) 4: black (d1 - e1) 5: red (d2 - e2) 6: black (e1 - e2) 7: red (g3 - e3) 8: black (e2 - d2) 9: red (c3 - c2) 10: black (d2 - d1) 11: red (c2 - c1) 12: black (d1 - d2) 13: red (e3 - d3) 14: black (d2 - e2) 15: red (g2 - f2) 16: black (e2 - f2) 17: red (d3 - d2) 18: black (f2 - f1) 19: red (d5 - e3) 20: black (f1 - f0) 21: red (e3 - g2) 22: black (f0 - f1) 23: red (g2 - h0) 24: black (f1 - f0) 25: red (d2 - f2) 26: black (f0 - e0) 27: red (f2 - e2) 28: black (e0 - f0) 29: red (h0 - g2) 30: black (f0 - f1) 31: red (e2 - e1) 32: black (f1 - f2) 33: red (f4 - f3)