Thế cờ 606c41af5a4d2

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 606c41af5a4d2

Cầm quân Đỏ thắng: 7

Cầm quân Xanh thắng: 2

Tổng lượt chơi: 53

Upload ngày: 06-04-2021

Level: 1