Thế cờ 5ffe8b8f48067

Hướng dẫn

Bắt đầu bằng cách di chuyển quân đỏ bất kỳ trên bàn cờ.

Nếu muốn bạn có thể chọn lại quân để chơi.

Chú ý: Bạn có thể bấm Export để xuất ra hình ảnh bàn cờ và chia sẻ với bạn bè

Thế cờ 5ffe8b8f48067

Cầm quân Đỏ thắng: 2

Cầm quân Xanh thắng: 1

Tổng lượt chơi: 13

Upload ngày: 13-01-2021

Level: 1